İçeriğe geç

Aralık 2021

Mirasçıların Saklı Pay Hakları

Mirasbırakan ancak çocuğu, eşi ve anne babasından birisi yok ise tüm malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Mirasbırakanın eşi, çoçuğu veya anne babasının mirasbırakanın mirası ile ilgili olarak saklı pay hakları bulunmaktadır.

Veraset İlamı

Miras bırakan müteveffanın vefatından sonra mirasın paylaşılması, veraset ve intikal işlemleri için veraset ilamı alınması gerekmektedir.

Terekenin Tespiti

Tereke, miras bırakan müteveffanın mirasçılarına bıraktığı malvarlığıdır. Genel olarak Türkiye’de mirasbırakanın taşınır ve taşınmaz malvarlığı belli olduğundan terekenin tespiti talep edilmemektedir. Ancak bazı hallerde, murisin terekesinin tespiti gerekmektedir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Kişi, mirasçılarından mal kaçırma kastıyla malvarlığında olan taşınmaz malını sağlığında başka birisine devredebilir. Miras hakkı zedelenen mirasçı kaçırılmış olan işbu gayrimenkül üzerindeki hakkını elde etmek için muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibi

Alacaklı, alacağına karşılık elinde bulundurduğu çek, senet, bono gibi kambiyo senetlerine dayanarak borçluya karşı icra takibi yapabilir.
Borçlu ödeme emrini aldıktan sonra itibaren 10 gün içinde borcunu ödemelidir.
Takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde icra mahkemesine şikâyet edilmesi gerekir.