Δωρεάν Νομική Συνδρομή

Διαθέτουμε δωρεάν νομική συνδρομή για να υπερβούμε τα εμπόδια στην ελευθερία των δικαιωμάτων των ατόμων και να διασφαλίσουμε την ισότητα στη χρήση της ελευθερίας των δικαιωμάτων, να επωφεληθούμε από νομικές υπηρεσίες για όσους δεν έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τις αμοιβές των δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα.

Η δωρεάν υπηρεσία νομικής συνδρομής απορρέει από την εγγύηση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και αποσκοπεί στη δημιουργία ισότητας στην ελευθερία των δικαιωμάτων. Ως απαίτηση των αρχών του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου που ορίζονται στο σύνταγμά μας, το κράτος πρέπει να θεσπίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ισότητας στη χρήση της ελευθερίας των δικαιωμάτων και δημιουργείται για να ζωντανέψει αυτές τις αρχές. Ο δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί ελεύθερα την ανεξάρτητη υπεράσπιση, ένα από τα ιδρυτικά στοιχεία του δικαστικού σώματος, πρέπει επίσης να παρέχει στο κράτος όλη την υποστήριξή του προκειμένου να εφαρμόσει αυτές τις αρχές, ενώ ασκεί το επάγγελμα της δημόσιας υπηρεσίας.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί;

Οι αιτούντες που έχουν το δικαίωμα να καταβάλλουν αμοιβές δικηγόρου και δικαστικά έξοδα χωρίς να εμπίπτουν σε σημαντική υποχρέωση όσον αφορά τα προς το ζην του και της οικογένειάς του, και οι οποίοι έχουν δίκιο κατόπιν αιτήσεως δικαστικής συνδρομής, μπορούν να επωφεληθούν από δικαστική συνδρομή.

Αίτηση δωρεάν νομικής συνδρομής

Ένα δωρεάν αίτημα για νομική συνδρομή μπορεί να υποβληθεί μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αίτησης στο γραφείο μας.

Ζητείται από τον αιτούντα τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα, οι έρευνες κρίνονται κατάλληλες για τη νομιμότητα της αίτησης και λαμβάνεται, εάν είναι απαραίτητο, απόφαση για τη δωρεάν παροχή του ευεργετήματος πενίας.

Δημιουργία δωρεάν νομικής συνδρομής

Εάν γίνει δεκτή αίτηση παροχής δωρεάν ευεργετήματος πενίας, υπογράφεται αμοιβαία συμφωνία και η κατάσταση αναφέρεται στον δικηγορικό τμήμα. Ο αιτών θα καταβάλει στον δικηγόρο 15 του οικονομικού οφέλους που θα μας καταβληθεί εάν του αποδοθεί οικονομικό όφελος στο τέλος της εργασίας· Εάν αργότερα γίνει δεκτό ότι η αίτηση νομικής συνδρομής είναι καταχρηστική, αναλαμβάνεται δέσμευση ότι τα διπλάσια από αυτά τα τέλη και τα έξοδα που θα καταβληθούν θα επιστραφούν με έννομο συμφέρον.

Για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων, ζητείται σύμφωνα με τα άρθρα 465-472 του ν. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος αυτού, το αρμόδιο πρόσωπο πρέπει να πληροί άλλες δικαιοδοσίες εκτός από την αμοιβή του δικηγόρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση δωρεάν νομικής συνδρομής μπορεί να απορριφθεί.

Μετά την αποδοχή της αίτησης δικαστικής συνδρομής, μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους δικηγόρους η εκτέλεση και η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών και διαδικασιών. Η υποχρέωση του δικηγόρου τερματίζεται αφού ο αιτών δεν παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες για την ελεύθερη νομική υπηρεσία που πρέπει να δει και τα υποχρεωτικά δικαστικά έξοδα, εκτός από την αμοιβή του δικηγόρου, ή να απέχουν από την υπαινίσσεται πληρεξούσιο.

Πληρωτέο Τέλος

Στα δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια ή τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια, το τέλος αναχώρησης καταβάλλεται με την παρουσία της Άγκυρας ή του Περιφερειακού Δικαστηρίου στις εργασίες της δίκης που θα διεξαχθούν. Εάν ο δικηγόρος το κρίνει σκόπιμο, η δίκη μπορεί να ακολουθηθεί μέσω άλλου δικηγόρου.

Έγγραφα που ζητούνται για δωρεάν αίτηση παροχής νομικής συνδρομής·

  1. Ikametgâh İlmuhaber (Μουχταρντάν)
  2. Γνώση της φτώχειας (Mukhtardan)
  3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Γέννησης
  4. Έγγραφο σχετικά με το αν το Κτηματολόγιο που είναι εγγεγραμμένο σε αυτό είναι εγγεγραμμένο και η παραγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζεται με την εγγραφή ακινήτων σε ολόκληρη την Τουρκία
  5. E-κυβέρνηση όχημα καταχώριση ερωτήματος
  6. Πιστοποιητικό Μισθοδοσίας/Εισοδήματος (4α-4β-4γ Εισοδηματικό Πιστοποιητικό που θα παραληφθεί από την Sgk εάν δεν λειτουργεί)
  7. Υπάρχει μια αγωγή που κατατέθηκε με αντίγραφα εγγράφων
  8. Αντίγραφο της εγγραφής του, ενοικίασης σύμβασης ενοικίου ή απόδειξη πληρωμής, αν ζει χωρίς ενοίκιο, κάθισε δίπλα στο πρόσωπό του “συνεδρίαση χωρίς ενοίκιο” άρθρο που δείχνει ότι ζει χωρίς ενοίκιο

Σημείωση: Τα έγγραφα που υπερβαίνουν τον 1 μήνα δεν γίνονται δεκτά.***