Miras Hukuku

Mirasta Denkleştirme (İade)

Murisin sağlığında yapmış olduğu kazandırmaların terekeye iade edilmesi için murisin mirasçıları denkleştirme (iade) talebinde bulunabilirler. 

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Mirasçılardan mal kaçırma kastıyla murisin malvarlığındaki malını sağlığında elinden çıkarmış olması durumunda, murisin vefatından sonra mirasçılar muvazaa sebebiyle tapu iptal ve tescil davası ikame edebilirler. Bu davada zamanaşımı söz konusu değildir.

Mirasta Tenkis

Saklı payı murisin hukuki işlemi neticesinde ihlal edilmiş olan mirasçı, saklı payının ihlal edildiği orandaki hakkını mirasta tenkis davası ile talep edebilir ve saklı payının korunmasını sağlayabilir.

Terekenin Tespiti

Murisin vefatından sonra mirasçılar terekenin tespiti için dava ikame edebilirler. 

Mirasın Reddi

Terekenin borca batık olması veya terekenin sonradan borca batık durumda olduğunun anlaşılması durumunda, mirasçı mirasın gerçek reddini veya mirasın hükmen reddini isteyebilir.

Mirasın Reddinin İptali

Mirasın reddinin iptalinin şartlarının oluşması halinde, mirası reddetmiş kişiler veya mirasın reddinin iptal edilmesinde menfaati olan kişiler mirasın reddinin iptalini talep edebilirler. 

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)

Murisin vefatından sonra, mirasçılar noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesi’nden mirasçılık belgesi alabilirler.

Mirasçılık Belgesinin İptali

Mirasçılık belgesi, mirasçılar tarafından çıkartılan bir belge olup karine niteliğindedir, mirasçılık belgesinin iptali her zaman talep edilebilir. 

Davanız ile ilgili bizimle iletişime geçin