Ücretlendirme

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ₺8.000,00  
2 Mirasçılık Belgesinin Alınması ₺4.000,00  
3 Tahliye Davası ₺10.000,00 ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %15’i
4 İzale-i Şuyu (Paydaşlığın Giderilmesi) Davası ₺10.000,00 ‘den az olmamak üzere dava konusu mal(lar)ın muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %15’i
5 Vesayet ve Kayyım Davaları ₺8.000,00  
6 Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar ₺8.500,00  
7 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası ₺8.500,00  
8 Mirasta Defter Tutulması ₺8.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
9 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
  a) Davacı Vekilliğinde ₺8.500,00 ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %15’i)
  b) Davalı Vekilliğinde ₺8.000,00 ‘den az olmamak üzere talep edilenle hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10 Delil Tespit İstemi ₺5.500,00  
11 Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları ₺8.250,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12 Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi) ₺4.250,00  
B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Tapu veya Nüfus Kayıtlarında İsim Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları ₺8.000,00  
2 Tenkis ve Mirasta İade Davası ₺12.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
3 Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası ₺14.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
4 Vasiyetnamenin İptali Davası ₺14.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 Men’i Müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası ₺10.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
6 Tapu İptali ve Tescili Davaları ₺14.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
7 Şuf’a Davası ₺12.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8 Geçit Hakkı Davası ₺9.500,00  
9 Ecrimisil Davası ₺9.500,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10 Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları ₺10.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11 Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Kamulaştırmasız El Atma Davaları* ₺10.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası ₺9.000,00  
13 Tespit Davası ₺8.500,00  
14 Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava ₺12.000,00  
15 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptaline İlişkin Dava ₺12.000,00  
16 Tenfiz ve Tanıma Davaları ₺11.000,00  
17 Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları ₺10.000,00  
*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ”Yasak İşlemler Ve Eylemler” Kenar Başlıklı 31/e Bendi;”Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması”
C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1 Evlenmeye İzin,  İddet Müddetinin Kaldırılmasına İlişkin Davalar ₺8.000,00  
 2 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb) ₺9.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 3 Boşanma Davaları    
  a) Anlaşmalı ₺9.000,00  
  b) Çekişmeli ₺14.000,00  
  c) Çekişmeli ve Maddi, Manevi Tazminat istemli, Mal Paylaşımı ₺14.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4 Velayet, Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları ₺12.000,00  
5 Nafaka Davası ₺8.000,00  
6 Evlat Edinme Davası ₺9.000,00  
7 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar ₺6.000,00  
8 Tenfiz Davası ₺10.000,00  

 

 

   
D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Tüketici Mahkemeleri ₺9.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 Tüketici Hakem Heyetleri ₺3.500,00  
E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları ₺10.500,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 İstihkak Davaları ₺10.500,00  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3 İcra Mahkemeleri’nin Görevine Giren Davalar (İmzaya ve Borca İtiraz, Şikayet vd)
  a) Duruşmalı ₺8.000,00  
  b) Duruşmasız ₺6.000,00  
  c) İcra Ceza ₺6.000,00  
4 İcra İflas Kanunu’ndan Doğan İptal Davaları ₺10.500,00  
5 İhalenin Feshi Davası    
  a)Taşınabilir Mal İhaleleri ₺7.500,00 ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
  b)Taşınmaz Mal İhaleleri ₺12.000,00 ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6 İcra Takipleri    
  a) Değeri Parayla Ölçülebilen İcra Takipleri ₺8.000,00 ‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 15’i
  b) Değeri Parayla Ölçülemeyen İcra Takipleri ₺8.500,00  
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları ₺8.000,00  
F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Hukuk Davaları** ₺10.000,00  
2 Ceza Davaları    
  a) Şikayet ve Takibi ₺8.000,00  
  b) Sanık Müdafiliği / Müdahil Vekilliği ₺12.000,00  
**Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar ₺9.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar ₺9.000,00  
H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 İptal Davası
  a) Duruşmalı ₺12.000,00  
  b) Duruşmasız ₺10.000,00  
2 Tam Yargı Davası
  a) Duruşmalı ₺12.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız ₺10.000,00  
3 Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar
  a) Duruşmalı ₺12.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız ₺10.000,00  
4 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan İtirazlar
  a) Bölge İdare Mahkemesinde ₺7.000,00  
  b) Danıştay’da ₺9.000,00  
5 Danıştay’da İlk Derecede Görülen Davalar
  a) Duruşmalı ₺14.000,00  
  b) Duruşmasız ₺12.000,00  
I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
  a) Sanık Müdafiliği ₺20.000,00  
  b) Mağdur/Katılan Vekilliği ₺14.000,00  
2 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi
  a) Sanık/SSÇ Müdafiliği ₺14.000,00  
  b) Mağdur/Katılan Vekilliği ₺10.000,00  
3 Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği ₺7.000,00  
4 Disiplin Mahkemesi ₺9.000,00  
J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
1 Büroda Sözlü Danışma
  İlk Bir Saat İçin ₺1.800,00  
  Bir Saati Aşan Her Saat için ₺1.000,00  
2 Yazılı Danışma ₺3.500,00  
3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma, Keşif
  İlk Bir Saat İçin ₺3.500,00  
  Bir Saati Aşan Her Saat İçin ₺2.000,00  
4 İdari Mercilerde Vekillik ₺4.000,00  
5 İhtarname, İhbarname Düzenleme ₺4.000,00  
6 Cumhuriyet Başsavcılığı Şikayet Dilekçeleri ₺4.000,00  
7 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler ₺4.000,00  
8 İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri ₺6.000,00  
9 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi, Mal Paylaşım Sözleşmesi ve Benzeri Düzenlemeler ₺12.000,00  
10 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi ₺8.000,00  
11 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına Katılma ₺9.000,00  
12 İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara Katılma ₺6.500,00  
13 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler ₺14.000,00  
14 Ceza veya İdari Soruşturmada Müdafilik, Vekillik ₺6.000,00  
15 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak ve Aylık)
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler ₺8.000,00  
  b) Kooperatif
  1) 100’den Az Üyeli ₺7.500,00  
  2) 100’den Yukarı Üyeli ₺8.500,00  
  c) Anonim Şirket    
  1) 250.000 TL.den Az Sermayeli ₺9.000,00  
  2) 250.000 TL.den Yukarı Sermayeli ₺11.000,00  
16 Ticari Olmayan Tüzel Kişiliklerde Sürekli Danışmanlık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak ve Aylık) ₺7.000,00  
17 Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler ₺7.000,00  
  b) Kooperatif ₺8.000,00  
  c) Anonim Şirket ₺9.500,00  
18 Şirket Genel Kurul İşlemleri
  a) Ortak Sayısı 10’a Kadar A.Ş. ₺6.500,00  
  b) Ortak Sayısı 10’dan fazla A.Ş. ₺8.000,00  
  c) Ortak Sayısı 50’ye Kadar Kooperatif ₺9.000,00  
  d) Ortak Sayısı 50’den Fazla Kooperatif ₺10.500,00  
19 Şirket Pay Devri ₺7.000,00  
20 Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ₺15.500,00  
21 Sayıştay Davaları ₺15.000,00 ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
22 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri ₺8.000,00  
23 Arabuluculukta Taraf Vekilliği ₺6.000,00 ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
24 Anayasa Mahkemesi    
  a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler ₺25.000,00  
  b) Bireysel Başvuru    
  Duruşmalı İşlerde ₺14.000,00  
  Duruşmasız İşlerde ₺10.000,00  
25 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri
  a) Duruşmalı ₺35.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız ₺25.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
26 Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyatı Haciz, İhtiyatı Tedbir, Fikir ve  Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri ₺7.500,00  
Çizelgede Yazılı Olmayan Dava, Takip ve Hukuki Yardımlar İçin İşin Özelliği Gözetilerek Benzeri İşlere Göre İstanbul Barosu’nun Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesine Göre Ücret Belirlenir.