Ücretsiz Hukuki Yardım

Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılması için ÜCRETSİZ hukuki yardım hizmetimiz bulunmaktadır.

Ücretsiz hukuki yardım hizmetimiz, adil yargılanma hakkının güvencesinden kaynaklanmaktadır ve hak arama özgürlüğünde eşitlik yaratmayı amaçlamaktadır. Anayasamızda tanımlanan sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinin gereği olarak devlet, hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere gerekli mekanizmaları oluşturmak zorundadır ve bu ilkeleri yaşama geçirmek amacıyla oluşturulmuştur. Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukat, aynı zamanda kamu hizmeti olan avukatlık mesleğini ifa ederken bu ilkelerin yaşama geçirilmesi amacıyla devlete her türlü desteğini vermelidir.

Kimler Yararlanabilir?

Kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin avukatlık ücretleri ile yargılama giderlerini karşılaması mümkün olmayan ve adli yardıma konu isteminde haklı olan başvuru sahipleri adli yardımdan yararlanabilmektedir.

Ücretsiz Hukuki Yardım İstemi

Ücretsiz hukuki yardım istemi, büromuza telefon, e-posta veya bizzat başvuru yoluyla yapılabilir.

Başvuru sahibinden gerekli bilgi ve belgeler istenir, istemin haklılığı konusunda uygun görülen araştırmalar yapılır, gerektiğinde ücretsiz hukuki yardım kararı verilir.

Ücretsiz Hukuki Yardımın Yapılışı

Ücretsiz hukuki yardım isteminin kabulü halinde, karşılıklı bir sözleşme imzalanır ve durum baroya bildirilir. Başvuru sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, tarafımıza ödenecek para ile elde edilecek maddi yararın %15’inin avukata ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, işbu ücretlerin iki katının ve yapılmış masrafların yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince talepte bulunulur. Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak durumundadır. Aksi halde, ücretsiz hukuki yardım talebi reddedilebilir.

Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilebilir. Başvuru sahibinin ücretsiz hukuki hizmetin görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması ile avukatın yükümlülüğü sona erer.

Ödenecek Ücret

Yargıtayda, Bölge Adliye Mahkemelerinde veya Bölge İdare Mahkemelerinde görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankara’ya veya Bölge Mahkemesinin bulunduğu ile gidiş-geliş ücreti ödenir. Avukatın uygun görmesi halinde başka avukat aracılığı ile duruşma takip edilebilir.

Ücretsiz Hukuki Yardım Başvurusu İçin İstenen Belgeler;

  1. İkametgâh İlmuhaberi (Muhtardan)
  2. Fakirlik İlmuhaberi (Muhtardan)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. İkamet Ettiği Tapu Sicil Müdürlüğünden Üzerine Kayıtlı Taşınmaz Olup/Olmadığına Dair Belge Ve Tüm Türkiye Genelindeki Taşınmaz Kaydına İlişkin E-Devlet Çıktısı
  5. E-Devlet Araç Kaydı Sorgusu
  6. Çalışıyorsa Maaş Bordrosu/Gelir Belgesi(Çalışmıyorsa Sgk’dan Alınacak 4a-4b-4c Gelir Belgesi)
  7. Açılmış Bir Dava Var İse Belge Fotokopileri
  8. Oturduğu Ev Kendisine Ait İse Tapu Kaydı Fotokopisi, Kirada Oturuyor İse Kira Kontratı Veya Ödeme Makbuzu, Kira Vermeksizin Oturuyorsa Yanında Oturduğu Kişiden Alınan “Kira Vermeksizin Oturduğunu” Gösteren Yazı

*** Not: Süresi 1 Ayı Geçen Evraklar Kabul Edilmeyecektir.***